Iskalnik

Brezplačno svetovanje

Pasica

Mnenja strank

 • Zdenka
  Pozdravljeni, zahvaljujem se vam za brezplačno svetovanje glede moje pogodbe o zaposlitvi in izplačil.

  Read more...

   
 • Zdenka
  Pozdravljeni, zahvaljujem se vam za brezplačno svetovanje glede spornih postavk in datumov v moji ...

  Read more...

   
 • Vesna Resnik
  Rada bi se zahvalila za hiter, jasen in seveda brezplačen nasvet, ki sem ga dobila od prijaznega ...

  Read more...

   
 • Vesna
  Pozdravljeni, zahvaljujem se vam za brezplačno svetovanje glede Odpovedi, pohvaliti moram kontaktno osebo ...

  Read more...

   
 • Brigita Sitar
  Pozdravljeni, zahvaljujem se vam za brezplačno svetovanje glede upokojitve, pohvaliti moram kontaktno ...

  Read more...

Delovno pravo Splošni pogoji
Splošni Pogoji Poslovanja
Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

1. Uvod

Splošni pogoji naročanja pravnega svetovanja, določajo pogoje sodelovanja naročnika in izvajalca ( izvajalca pravnega mnenja ). V kolikor imata stranki za določeno svetovanje sklenjeno posebno pogodbo in se posamezna določila pogodbe razlikujejo od določil splošnih pogojev, se šteje, da veljajo določila pogodbe ali ponudbe, na podlagi katere je bilo naročilo dano.

2. Definicije

Pojmi v teh splošnih pogojih, če ni določeno drugače, pomenijo

Izvajalec: blagovna znamka IUS UNIVERSUM

Naročnik: je fizična ali pravna oseba, ki s izvajalcem sklene pogodbo izvedbi storitev. Naročnik je lahko tudi več fizičnih ali pravnih oseb (npr. združenje etažnih lastnikov, združenje solastnikov ipd.).

Če kot naročnik nastopa več fizičnih ali pravnih oseb, so te dolžne določiti eno izmed njih ali tretjo osebo kot kontaktno osebo, ki v postopku izvedbe storitev sodeluje v posebni vlogi koordinatorja. Koordinator ni zastopnik naročnika, razen če ima za to posebno pooblastilo. Šteje se, da je izvajalec izpolnil svoje dolžnosti glede informiranja in obveščanja naročnika, če je obvestil kontaktno osebo.

3. Nastanek pravnega razmerja

Pravno razmerje med predstavnikom izvajalca in naročnikom nastane z dnem podpisa pogodbe ali podpisanega pooblastila o izvajanju storitev.

4. Cena in plačila

Stranki ceno storitev praviloma dogovorita s pogodbo ali veljavno ponudbo. Ponudba je lahko podana tudi ustno. Brezplačno pravno svetovanje zajema vse informacije posredovane preko telefona ali elektronske pošte. Pravno svetovanje opravljeno na terenu ali v poslovnih prostorih je plačljivo. V primeru, da se pravni posvet izvede na terenu ali v poslovnih prostorih, se za obračun uporabi zadnja priporočena odvetniška tarifa, ki jo objavo Odvetniška zbornica Slovenije ali najmanj v vrednosti 50,00 EUR.

 

Cena storitev pa NE zajema stroškov kilometrin, dnevnic in svetovanja na terenu. Te stroške je izvajalec upravičen zaračunati naročniku v njihovi dejanski višini.

V kolikor cena storitev ni dogovorjena med strankama v ponudbi posebej in ne navedena na splošnem ceniku izvajalca, veljajo za posamezne storitve cene kot jih predpisuje pravilnik odvetniški tarifi. Enako velja v primeru dodatno naročenih svetovanj ali izdelav pravnih mnenj, katerih vrednost ni bila posebej dogovorjena.

V kolikor se stranki ne dogovorita drugače velja, da je naročnik dolžan poravnati 50 % dogovorjene vrednosti naročila v roku 8 dni po potrditvi naročila, razliko do končne vrednosti pa ob prevzemu izdelanega pravnega mnenja. Ostale morebiti nastale dodate stroške poravna naročnik skladno z računom izvajalca v roku 8 dni po prejemu.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec naročniku upravičen zaračunati zakonsko predpisane zamudne obresti, v primeru opominjanja na vsakih 5 delovnih dni pa še stroške opomina v višini 100,00 € za vsak opomin.

5. Ostale obveznosti naročnika

Naročnik se zavezuje izvajalcu posredovati vse potrebne podatke in posredoval dokumentacijo in informacije, v kolikor ni dogovorjeno, da posamezne dokumente pridobi izvajalec.

Naročnik izjavlja, da so podatki, ki jih je posredoval izvajalcu ob naročilu resnični, da se nanašajo na trenutno veljavno stanje predmeta naročila ter, da za izdelavo pravnega mnenja ni nobenih ovir, s katerimi naročnik je ali bi moral biti seznanjen. V kolikor izdelava pravenga mnenja ni mogoča zaradi razlogov, ki jih je naročnik poznal že pred naročilom, je izvajalec upravičen zaračunati polno ceno dogovornega dela in tudi morebiti nastalo škodo.

Naročnik se je dolžan seznaniti, da mora izvajalcu pojasniti vsa dejstva in okoliščine v zvezi z zadevo. Pred poslanim povpraševanjem se je naročnik predhodno seznanil s približno oceno stroškov izdelave pravnega mnenja s strani izvjalca. Naročik je opozorjen na posledice, ki nastanejo v primeru, če navedbe in dokazi niso navedeni in predloženi v rokih, ki jih določajo predpisi ali na poziv izvajalca.

Sodelovanje naročnika

Naročnik je seznanjen z dejstvom, da je za pravilno in pravočasno izvedbo naročila bistveno njegovo sodelovanje. Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu v najkrajšem možnem času posredoval vse podatke in informacije, ki jih bo izvajalec zahteval, ter da mu ne bo zamolčal ali prikril podatkov, ki so ali bi lahko bili pomembni za uspešno izvedbo naročila.

Naročnik se zavezuje izvajalcu izročiti listine ali kopije listin, ki so pomembni za uspešno izvedbo naročila.

Naročnik soglaša, da bo podatke posredoval na način in v obliki, kot to zahteva izvajalec, vključno z izpolnitvijo potrebnih obrazcev in formularjev, ki mu jih bo posredoval izvajalec.

Naročnik je dolžan izvajalca od samega začetka pogodbenega razmerja sproti in nemudoma obveščati o vseh dejstvih in okoliščinah, ki bi lahko kakorkoli vplivali na potek izvrševanja naročila.

Naročnik soglaša, da izvajalec ni odgovoren za škodo, neposredno ali posredno, ki bi izvirala iz dejstva, da naročnik izvajalcu ni posredoval zahtevanih in/ali drugih za razmerje pomembnih podatkov ali jih ni posredoval pravočasno ali jih je posredoval v nasprotju z določbami te točke splošnih pogojev.

Naročnik jamči za resničnost, točnost in popolnost danih podatkov ter je odgovoren za vso škodo, ki bi izvajalcu ali tretji osebi nastala zaradi zamolčanja oz. opustitve zavez iz te točke splošnih pogojev.

Naročnik se zavezuje, da bo poravnal na poziv in brez zamude vse opravljene storitve izvajalca skladne s ponudbo ali pogodbo, v kolikor pa je sklenjen poseben pisni dogovor o višini nagrade za opravljanje pravnih storitev pa nagrado po tem dogovoru, ter stroške in izdatke za izvršena opravila.

Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu v primeru spremembe kontaktnih podatkov, nemudoma, najkasneje pa v roku 48 ur po spremembi podatkov sporočil nove podatke, kjer bo naročnik dosegljiv, sicer je izvajalec prost vsakršne odgovornosti za škodo nastalo zaradi neposredovanja točnih podatkov. Naročnik soglaša, da se mu vsa pisanja posreduje z nepriporočeno pošto.

6. Dolžnost seznanitve

Naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev potrjuje in soglaša:

1. da ga je izvajalec v celoti in natančno seznanil s predvidenim potekom postopka izvedbe naročila in da mu je potek jasen in razumljiv;

2. da je imel možnost k predvidenemu poteku postopka izvedbe naročila podati pripombe in postaviti vprašanja in da se je izvajalcu do morebitnih pripomb obrazloženo opredelil ter odgovoril na morebitna vprašanja;

3. da ga je izvajalec seznanil s tveganji, ki lahko ogrozijo ali zavlečejo predvideni postopek izvedbe naročila oziroma predvideno trajanje le-tega;

4. da je seznanjen z dejstvom, da je pravilna in pravočasna izvedba naročila poleg izvajalca odvisna tudi od ravnanja naročnika ter od tretjih oseb, katerih sodelovanje je v postopku nujno in med katerimi nekatere (sodišča, organi in organizacije državne uprave) delujejo po posebnih zakonitostih;

5. da za namene obveščanja izvajalec lahko uporablja navadno pošto, v izjemnih primerih pa tudi elektronsko pošto in da se obvestilo naročniku šteje za dostavljeno, če ga je izvajalec oddal priporočeno na pošto ali je če elektronsko sporočilo odposlal na naročnikov elektronski naslov.

7. Obveščanje

Stranki se o vseh spremembah, zahtevkih za dodatna pojasnila obveščata pisno, po pošti ali preko elektronske pošte.

V kolikor naročnik z izvajalcem ne želi komunicirati preko elektronske pošte in to ni drugače dogovorjeno je dolžan o tem pisno obvestiti izvajalca.

8. Informativno povpraševanje na spletnih straneh

Vsaka oseba nam lahko pošlje vprašanje in dobi brezplačen odgovor. Odgovor ni pravni nasvet temveč pošilatelj prejme odgovor, ki je informativne narave. Avtor si pridrži pravico, da ne odgovori na vsako vprašanje. izvajalec ne more jamčiti za popolno ažurnost in pravilnost vseh informacij na strani. Določene informacije na strani so le mnenja informativne narave. Vse vsebine spletne strani se lahko pogosto spremenijo brez predhodnega obvestila. Avtor si pridržuje pravico in oseba, ki prejme informacijo je s tem dejstvom seznanjena, da je lahko posredovana ali objavljena informacija napačna.

Izvajalec. ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti te spletne strani. V primeru sklicevanja ali povezovanja te spletne strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, izvajalec ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani. Vsak uporabnik brezplačne storitve lahko na spletni strani pridobiva zgolj brezplačne storitve informativne narave. Za plačljive storitve stranka prejme predhodno v podpis ponudbo ali pogodbo ali pooblastilo.

Vaše vprašanje in naš brezplačni odgovor sta zgolj informativne narave in v tem postopku ne nastajajo za nobeno stran nikakršne obveznosti. S tem, da je poudarek na brezplačnosti, je uporabnik brezplačne storitve siguren, da se zanima za naše informacije in se uporabnik ne veže k nobenemu plačilu informativnega odgovora.

9. Zagotavljanje anonimnosti

Izvajalec se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo na noben način in v nobenem primeru posredoval tretjim osebam. Z podanimi osebnimi podatki soglašate, da se s posredovanimi podatki seznanijo zaposleni oz. pogodbeni sodelavci, ki jih bodo varovali tako, kot podjetje in ki bodo te podatke uporabili le v skladu z namenom, zaradi katerega ste jih posredovali. Vaši kontaktni podatki torej Vaše ime, priimek, naslov, elektronski naslov ali telefonska številka ne bosta vidna drugim obiskovalcem spletne strani.

10.Varovanje podatkov

Vsi podatki bodo obravnavani, kar najbolj skrbno in bodo varovani pred zlorabo, nepooblaščenim dostopom, izgubo, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani iz katere prihajate) lahko shranijo. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj v statistične namene.

11. Dovoljenje za navedbo med referencami

S sprejemom teh splošnih pogojev naročnik izvajalcu daje nepreklicno in trajno dovoljenje, da osnovne podatke, ki so predmet plačlive ali brezplačne storitve, javno objavi v svojem seznamu referenc, skupaj z navedbo izvedenega naročila in njegovih značilnosti.

Če je naročnik fizična oseba, se dovoljenje iz prejšnjega odstavka šteje za osebno privolitev s smislu določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

12. Avtorske pravice

Z izvedbo naročila izvajalec na delih, ki nastanejo kot rezultat izvedbe naročila, na naročnika ne prenese materialnih avtorskih pravic. izvajalec naročniku dovoljuje, da avtorska dela, ki nastanejo kot rezultat izvedbe naročila, uporabi izključno za namene, za katere je bilo dano naročilo.

Razmnoževanje avtorskih del iz prejšnjega odstavka je dovoljeno le za namen izdelave varnostnih kopij. Za kakršnokoli drugačno uporabo avtorskih del mora naročnik pridobiti predhodno pisno dovoljenje izvajalca.

V primeru kršitve dogovora je izvajalec upravičen zahtevati primerno odškodnino najmanj v vrednosti, ki jo je naročnik plačal za naročeni izdelek. V kolikor sta stranki dogovorjeni za oddajo posameznih delov ali celotnega pravnega mnenja v elektronski obliki, se dokumentacija preda tako, da dokumentov ni mogoče spreminjati. Prepovedano je vsako nepooblaščeno kopiranje (tudi kopiranje dokumentacije na trdi disk), razmnoževanje, montiranje, prikazovanje, oddaja v najem, izmenjava, posojanje in izposojanje, javno prikazovanje, prenos in/ali imitiranje delov ali celotne vsebine spletne strani, pravnega mnenja ali objavljenih dokumentov. Vsak tak postopek predstavlja kršitev lastniških pravic po dela in se kaznuje po zakonu.

13. Končne določbe

Naročnik s podpisom ponudbe potrdi obojestransko veljavnost teh splošnih pogojev, kot je navedeno na ponudbi. Splošni pogoji so sestavni del vsake ponudbe, pogodbe ali dogovora, vsem naročnikom pa so dostopni na vpogled tudi v poslovnih prostorih izvajalca in spletnih staneh izvajalca. V kolikor se splošni pogoji spremenijo, veljajo za vsako posamezno naročilo splošni pogoji, veljavni na dan sklenitve pogodbe ali potrditve naročila. Naročnik dovoljuje uporabo in shranjevanje njegovih podatkov za potrebe izvajalca. Naročnik dovoljuje objavo svojega naziva in naziva izvedenega pravnega mnenja na referenčni listi in spletnih straneh izvajalca. Stranki bosta vse morebitne nesporazume reševali dogovorno, ali s pomočjo arbitraže.

V kolikor sporov ne bi mogli rešiti na drugačen način je spore pristojno reševati sodišče v Ljubljani.

 

Nudimo informacije in pravno svetovanje na področju delovnega prava. Pokličite 040 30 30 84

 

Add comment


Security code
Refresh

Comments   

 
#1 profile 2018-10-31 18:39
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Quote
 

Brezplačno svetovanje

Pasica

Pogosta vprasanja

Vprašanje: Prejel sem odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov vendar sem v nelagodni situaciji. Delodajalec mi je obljubil novo pogodbo, vendar...
Vprašanje: Delodajalec je bil glavni izvajalec del v večih podjetjih. Zaradi gospodarske "krize" je večina teh podjetij se ozrla na tuje, kjer so...
Vprašanje: Zaposlena sem v podjetju, kjer delamo v treh izmenah. Do sedaj je bilo vedno tako, da smo vsako leto dobile formularje, da se strinjamo z...
Vprašanje: Prejela sem odpoved iz poslovnih razlogov, vendar mi delodajalec ni podal predhodno nobene namere o odpovedi, delodajalec mi ni ponudil...
  Vprašanje: Trenutno sem zaposlena v podjetju, ki ima poslovne prostore na istem naslovu z še 11 ostalimi nepovezanimi podjetji. Prejšnji teden, sem...

FacebookNazadnje dodano

Najbolj brano

Ključne besede


Narejeno z Joomla!AZZ.

POKLIČI ZDAJ!

Brezplačno svetovanje

040 30 30 84

Vse informacije o delovnem pravu na enem mestu!